6/16/10

අවවාදයයි! අධි සංවේදී පුද්ගලයින් ඉන්නව නම් බලන්න එපා.(ඡායා රූප)

කාලෙකට පස්සෙ හොල්මන් අඩවියෙන් අපි මුණ ගැහෙන්නෙ කාර්යය භහුල තත්වය නිසා හොල්මන් කථාවක් නම් හොයාගන්න බැරි වුණා ඒත් කට්ටිය ටිකක් හරි බය කරන්න ඕන නිසා ඉතාම සංවේදී රූපටිකක් යොයල දාන්න හිතුණ හැබැයි ගර්භණි මාතාවන් සහ අධි සංවේදී පුද්ගලයින් ඉන්නව නම් නොබැලුවට කමක් නෑ..


0 ඔබේ අදහසට ඉඩක්: